การบริการของเรา รับวิเคราะห์น้ำ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด รับตรวจวัดคุณภาพน้ำ วิเคราะห์น้ำเสีย และราคามิเตอร์อื่นๆ  โดยผู้ทำการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำ จะใช้วิธีทดสอบ เครื่องมืออุปกรณ์ และสารเคมีโดยอ้างอิงตาม มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work เป็นมาตรฐานสากลที่เรามั่นใจนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด พารามิเตอร์ที่รับตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ pH, COD, BOD, TSS, TDS

ภาพ  ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

1. การวัดค่าค่าพีเอช (pH) เป็นค่าวัดกรดด่างโดยใช้เครื่องวัดพีเอช (pH meter) โดยวิธีไฟฟ้า (Electrometric method) สามารถวัดค่าความเป็นกรดและด่างในน้ำเสียหรือน้ำธรรมดาได้ในช่วง 0-14
2. การวิเคราะห์ปริมาณของสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids, TSS) โดยวิธีระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด รับวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย โดยใช้วิธีระเหยแห้ง บริษัทรับวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปริมาณสูงสุด 1000 มล. และต่ำสุด 10 มล. บริษัทสามารถรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียได้ในช่วง 2.5-20,000 มิลลิกรัม/ลิตร
3. การวิเคราะห์ค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand, BOD) ในห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เราใช้วิธี 5-Day BOD Test ซึ่งสามารถรับวิเคราะห์บีโอดีที่อยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุดคือ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
4. การวิเคราะห์ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand:COD) โดยวิธี Closed Reflux-Titrimetric การวิเคราะห์ค่าซีโอดี ในห้องปฏิบัติการของเราใช้วิธีมาตรฐาน Closed Reflux-Titrimetric ห้องปฏิบัติการของเรา รับวิเคราะห์ค่าซีโอดีที่อยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุดคือ 28 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. รับวิเคราะห์ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolve Solids: TDS) ในตัวอย่าง โดยวิธีการระเหยแห้ง โดยใช้กับของแข็งละลายทั้งหมดอยู่ในช่วง 20-4,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้น้ำตัวอย่างสูงสุดและต่ำสุดอยู่ในช่วง 10-200 มิลลิลิตรต่อกรัม
6. รับวิเคราะห์ค่าความร้อน (Heating value) ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่ทันสมัย อย่าง Bomb calorimeter รุ่น IKA C3000 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว

หากท่านใดสนใจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหรือน้ำเสียกับทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ของเราสามารถติดต่อได้ที่ 0623370067 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/sscoillab