ค่าPH

pH คืออะไร มีหลักการการอ่านค่า pH อย่างไร

วิเคราะห์pH

ค่าความเป็นกรดด่าง pH คืออะไร?

ค่า pH คือ การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่างโดยการวัด ความเข้มข้นของ “ไฮโดรเจนไอออน” ในน้ำ มีค่าตั้งแต่ 1.0 ถึง 14.0 ถึงค่ามีความต่ำมากเท่าไร ยิ่งมีค่าความเป็นกรดมากเท่านั้น ในทางกลับกัน pH ยิ่งมีค่ามากเท่าไร ก็ยิ่งมีค่าความเป็นด่างมากเท่านั้น โดยค่า pH นั้นจะถูกวัดโดยลอการิทึมสเกล โดยวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) และ ไฮดรอกไซต์ ไอออน (OH-) 

ซึ่งถ้าไอออนของทั้ง 2 มีค่าความเข้มข้นเท่ากันแล้ว จะส่งให้ให้มีค่า pH = 7.0 หรือมีความเป็นกลาง ถ้ามีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+)มากกว่า ก็จะมีค่า pH ต่ำกว่า 7 หรือค่าเป็นกรด แต่ถ้ามีค่าความเข้มข้นของ ไฮดรอกไซต์ ไอออน (OH-) มากกว่าก็จะมีค่าความเป็นด่าง หรือ pH สูงกว่า 7 นั่นเอง 

ด้วยความที่ค่า pH วัดด้วยสเกลแบบลอการิทึม นั้นหมายความว่า ถ้าค่า pH ต่างกัน 1 ค่าความเป็นกรด (Acidity) จะต่างจากเดิม 10 เท่า ถ้าค่า pH ต่างกัน 2 ค่าความเป็นกรด จะต่างกัน 100 เท่า เป็นต้น

รับวิเคราะห์พารามิเตอร์น้ำต่างๆ เช่น pH COD BOD โทร/ ID LINE  : 062-3370067

ที่มา https://wrrc.umass.edu/research/projects/acid-rain-monitoring-project/analysis-method-ph-and-alkalinity

วิเคราะห์ pH

การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างก่อนวัดค่า pH

ควรเก็บตัวอย่างน้ำโดยใส่ขวดโพลีเอทิลีน (Polyethylene) วิเคราะห์ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทันที ให้เก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิน้อยกว่า 6 องศาเซลเซียสและวัดค่าพีเอชของตัวอย่างใน 1 ชั่วโมง หลังจากตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการ

รับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การเตรียมสารเคมี เพื่อใช้วัดค่า pH

  1. สารละลายบัฟเฟอร์ pH 4 (pH 4.01) ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส
  2. สารละลายบัฟเฟอร์ pH7 (pH 7.00) ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส
  3. สารละลายบัฟเฟอร์ pH9 (pH 10.00) ที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส
  4. สารละลายสำหรับแช่อิเล็คโทรด (สารละลาย KCI)
  5. Quality Control Standard (QCS) สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7 หรือช่วง pH ที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างที่วัด จากต่างแหล่งที่ใช้ปรับเทียบเครื่อง
  6. น้ำบริสุทธิ์ Type II

เทคนิคการวัดค่า pH ของตัวอย่างน้ำเสีย โดยเครื่องพีเอชมิเตอร์ (pH meter)

การวัดค่า pH ในครั้งนี้ ใช้วิธีอิเล็คโทรเมตริก (Electrometric Method) โดยเราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า พีเอชมิเตอร์ (pH meter) ในการวัด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์

มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ อิเล็กโทรด และเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (volt meter) โดยเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ให้เป็นค่า pH  ขั้นตอนในการวัดค่า pH จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

ก่อนที่เราจะวัดค่า pH ของตัวอย่างน้ำเสีย เราต้องทำการปรับเทียบมาตรฐาน (Calibration) โดยการปรับเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4 , pH 7 และ pH 10 เพื่อให้ค่าที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้น

ph

ขั้นตอนที่1

เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน ทำการฉีดล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลั่น (DI Water) ซับด้วยกระดาษทิชชูให้แห้ง แล้วรีบจุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4 , pH 7 และ pH 10 ตามลำดับ โดยฉีดล้างด้วยน้ำกลั่นทุกครั้ง โดย ปรับเทียบมาตรฐานให้ Slope อยู่ในช่วง 95 – 99 %

วิเคราะห์ pH

ขั้นตอนที่2

เตรียมตัวอย่างน้ำเสีย และทำการวัด pH ของตัวอย่างน้ำเสีย โดยทำเช่นเดียวกับ การปรับเทียบมาตรฐานด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ ซึ่งควรทำการผสมตัวอย่างให้เข้ากันก่อนทำการวัด ค่า pH โดยใช้ Magnetic bar

ห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่3

เมื่อทำการวัดตัวอย่างน้ำเสร็จแล้ว ให้ฉีดล้างด้วยน้ำกลั่นให้สะอาด เช็ดหัวอิเล็กโทรดด้วยแอลกฮอล์ ซับด้วยกระดาษทิชชู ฉีดล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้ง ซับให้แห้ง รักษาสภาพหัวอิเล็กโทรดด้วยการแช่ด้วยน้ำยา Electrolyte

เป็นไงบ้างครับ สำหรับ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการวัดค่า pH ของตัวอย่างน้ำเสีย ที่ทั้งสะดวกและรวดเร็ว

วิเคราะห์น้ำ

หากท่านใด อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ มาตรฐานของ Standard Method for Examination of water and wastewater (AWWA, APHA, WEF)   เลยครับ

สำหรับห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด (ว. 302) เรายินดีรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ติดต่อสอบถาม หรือ ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ

โทร/ ID LINE  : 062-3370067

อีเมล์ : sscoillab@thailandwastemanagement.com

อ่านบทความน่ารู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

สารละลายบัฟเฟอร์

สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer solution) คืออะไร?

สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer solution) คืออะไร ? สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer Solution) คือ สารละลายที่สามารถรักษาความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (pH) ได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการเจือจางหรือการเติมกรดหรือเบสในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสารละลายที่มีสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์จะควบคุมระดับ pH ให้คงที่ได้มากที่สุเ เอาไว้ได้ดีกว่าน้ำกลั่น สารละลายบัฟเฟอร์ ในบางครั้ง เราอาจจะเรียกว่า pH

อ่านเพิ่มเติม
บริการเก็บตัวอย่างน้ำ

บริการรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริษัทรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บริการรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด รับตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย รับตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม มีบริการเก็บตัวอย่างน้ำ และมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย โดยวิธีมาตรฐานตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ

อ่านเพิ่มเติม
วิเคราะห์น้ำ

ส่งน้ำตรวจได้ที่ไหน? มีพารามิเตอร์อะไรที่ต้องตรวจบ้าง?

ส่งน้ำตรวจได้ที่ไหนบ้าง ? เราสามารถส่งน้ำตรวจได้หลายที่ ไม่ว่าจะเป็น ห้องปฏิบัติการเอกชน ซึ่ง จะต้องมีรหัสห้องปฏิบัติการขึ้นต้นด้วยตัว “ว” เท่านั้น เนื่องจากเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถรับวิเคราะห์ภายนอกได้ ถ้าเป็นห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์สำหรับแค่ภายในโรงงาน จะขึ้นต้นด้วยรหัส “ร” จะไม่สามารถใช้ผลได้ เรายังสามารถส่งน้ำตรวจได้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่อยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น กองควบคุมคุณภาพน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อ่านเพิ่มเติม
วิเคราะห์น้ำบาดาล

น้ำบาดาลคืออะไร? ทำไมต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ใต้ดิน มักอยู่ลึกลงไปหลายเมตรขึ้นอยู่กับบริเวณที่พบน้ำบาดาล บางสถานที่อาจจะอยู่ลึกลงไปหลายกิโลเมตร โดยปกติแล้วน้ำบาดาลสามารถพบได้น้อยหรือถ้าสามารถพบน้ำบาดาลได้ส่วนใหญ่มักจะพบอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

อ่านเพิ่มเติม
วิเคราะห์โลหะหนัก

บริการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำเสีย (ราคาพิเศษ) ตามค่ามาตรฐาน

โลหะหนัก คือ ธาตุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ 5 เท่า ขึ้นไป ซึ่งโลหะหนักมีทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมีความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ปรอท (Hg) , ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) โลหะหนักพวกนี้สามารถพบได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn