พารามิเตอร์น้ำ

ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) น้ำเสีย คืออะไร ?

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย หรือเรียกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง คืออะไร ?

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย คือ ตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำ ว่าเป็นน้ำดีหรือน้ำเสีย โดยตัวชี้วัดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ก็จะมีหลายตัวชี้วัด ภายในห้องปฏิบัติการบริษัทเอส เอส ซี ออยล์ ได้ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ 4 พารามิเตอร์ด้วยกัน คือ การหาค่า pH , การหาค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand) , การหาค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)  และการหาค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solid) โดยแต่ละพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด มีค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกัน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ได้กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

พารามิเตอร์น้ำ

พร้อมทั้งวิธีที่ใช้วิเคราะห์ ดังนี้

พารามิเตอร์ (Parameter) ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์
ความเป็นกรดด่าง (pH) 5.5 – 9.0 วิธี Electrometric method
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solid) ไม่มากกว่า 50 mg/lหรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม แต่ต้องไม่มากกว่า 150 mg/l กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 oC เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand) ไม่มากกว่า 20 mg/l หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แต่ต้องไม่มากกว่า 60 mg/l บ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 oC เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายน้ำวิธี Azide Modification
ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่มากกว่า 120 mg/l หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด แต่ต้องไม่มากกว่า 400 mg/l วิธี Closed Reflux Titrimetric

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้ำในปัจจุบัน ทราบปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่สามารถวางแผนแก้ไข และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหล่งน้ำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำเป็นต้องมีการกำหนดพารามิเตอร์และค่าพารามิเตอร์ของน้ำเสียในการติดตามตรวจสอบ

การตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง ตามพารามิเตอร์การปล่อยน้ำทิ้ง จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้และแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นไปตามข้อกำหนดอันเข้มงวดตามที่หน่วยงานผู้ควบคุมตั้งขึ้น

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ มีห้องปฏิบัติการเอกชน เลขทะเบียน ว.302 ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ ยินดีให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 062-337-0067 หรือ Email : sscoillab@thailandwastemanagement.com

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn