คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับห้องแลป

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับห้องแลป ทางทีมงานห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์  ได้รวบรวมมาแล้วเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าในการตอบข้อสงสัยต่างๆ เช่น ราคาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียเท่าไร, ใบรายงานผลการวิเคราะห์ได้กี่วันหลังจากส่งตัวอย่าง, นอกจากพารามิเตอร์ที่ขึ้นทะเบียนสามารถวิเคราะห์พารามิเตอร์อะไรอีกบ้าง และอีกมากมาย ถ้าหากทุกท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ สามารถโทรมาสอบถามได้เลยครับ ได้ที่ Email: sscoillab@thailandwastemanagment.com โทร 062-337-0067 วิเคราะห์ตัวอย่างด่วน ได้เร็วที่สุดกี่วัน 1-2 วันทำการ หรือสอบผลการวิเคราะห์กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โทร 062-337-0067 ราคาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย เท่าไร pH 300 บาท, COD 350 บาท, BOD 320, TSS 350 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นได้ที่ โทร 067-337-0067 หรือ E-mail: sscoillab@thailandwastemanagment.com วิธีการรับ-ส่งตัวอย่าง สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ ไม่สามารถทำได้แต่ทางเรามีบริการการรับตัวอย่างถึงที่หรือลูกค้าสามารถนำตัวอย่างมาส่งในที่ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้โดยตรงตามที่อยู่ 52 […]

ทำไมต้องส่งวิเคราะห์น้ำเสีย ?

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย

ทำไมต้องส่งวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำทิ้ง? น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีสารเคมีและโลหะหนักต่างๆ ปนออกมาด้วย โดยสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอาจเป็นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ หรืออาจเป็นทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ก็ได้ น้ำเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการล้างวัตถุดิบ การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ การระบายความร้อน เป็นต้น ซึ่งบางครั้งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเช่น สี ความขุ่น หรือการได้กลิ่น แต่บอกถึงคุณภาพน้ำได้แค่คร่าว ๆ เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่การมองด้วยตาเปล่า ก็ไม่สามารถบอกคุณลักษณะของน้ำเสียดังกล่าวได้ เช่น น้ำใสไม่มีสีอาจจะเจือปนไปด้วยกรด ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่มีสีเช่นกัน และสามารถบอกถึงคุณภาพน้ำได้จากการวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง เท่านั้น จึงต้องมีการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อรู้คุณสมบัติของน้ำ และทำการบำบัดให้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม               ถ้าไม่บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน จะมีผลกระทบอย่างไร ? มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภค เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและในบริเวณใกล้เคียง ทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และเป็นพาหนะนำโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช ทำลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและคุณภาพน้ำเสียที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ […]

หลักการวิเคราะห์ BOD (Biochemical Oxygen Demand)

ค่าBOD

ค่าBOD (Biological Oxygen Demand ) คือ การหาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการหายใจ ค่าบีโอดีจึงสามารบอกถึงลักษณะของน้ำเสียได้ว่ามีความสกปรก (ในรูปสารอินทรีย์) มากหรือน้อยแค่ไหน น้ำเสียที่มีค่าบีโอดีสูง เมื่อถูกทิ้งลงในแหล่งน้ำ จะทำให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำลดลง   จนอาจเกิดสภาพไร้ออกซิเจน ทำให้น้ำนั้นเน่าเสียได้ วันนี้จึงมาเผยเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ BOD โดยใช้วิธี 5 – Day BOD Test และหาค่าออกซิเจนละลายน้ำ หรือ  DO ( Dissolved Oxygen) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ STEP1 การ Standardization กับสารมาตรฐานโดยใช้โพแทสเซียมไอโอเดต (KIO3) ซึ่งคำนวณออกมาแล้วจะได้ความเข้มข้นของสารที่ใช้ในการไตเตรทคือโซเดียมไธโอซัลเฟต ถ้าโซเดียมไธโอซัลเฟตมีความเข้มข้น 0.025 N ให้ใช้สูตรการหาค่า BOD คือ BOD = DO5 – DO0 (กรณีมีการเจือจางตัวอย่าง ให้หาร % การเจือจางเข้าไปด้วย) ถ้าโซเดียมไธโอซัลเฟตมีความเข้มข้นเป็นอย่างอื่นให้คํานวนปริมาณออกซิเจนละลาย […]

วิเคราะห์ ค่าTSS อย่างไร

ค่าTSS

ค่าTSS คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำทั้งหมด หลักการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอย โดยวิธีการที่อ้างอิงและดัดแปลงตามมาตรฐานของ Standard Method for Examination of water and wastewater (AWWA, APHA, WEF) มีวิธีการดังนี้ Step1 อบกระดาษกรองให้แห้งที่อุณหภูมิ 103 –105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นในเดสิกเคเตอร์ (Desiccator) แล้วชั่งน้ำหนักเป็นน้ำหนักกระดาษกรองก่อนทดลอง (ตัวแปร B) เก็บกระดาษกรองไว้ในเดสิกเคเตอร์ (Desiccator) จนกว่าจะใช้ทดลอง Step2 วางกระดาษกรองลงในกรวยกรองซึ่งต่อเข้ากับเครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) Step3 ตวงปริมาตรน้ำตัวอย่างที่ผสมเข้ากันดีแล้ว 50 –100 ml. แล้วเทน้ำตัวอย่างลงในกรวยกรองและเปิดเครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) จนน้ำตัวอย่างแห้ง แล้วฉีดล้างเครื่องกรองด้วยน้ำกลั่น 10 ml. ซ้ำ 3 รอบ  เปิดเครื่องทิ้งไว้ 3 นาที […]

หลักการการอ่านค่า pH การวิเคราะห์ค่าpH

ค่าPH

เทคนิคการวัดค่า pH ของตัวอย่างน้ำเสีย อย่างง่าย               การวัดค่า pH ในครั้งนี้ ใช้วิธีอิเล็คโทรเมตริก (Electrometric Method) โดยเราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า พีเอชมิเตอร์ (pH meter) ในการวัด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ อิเล็กโทรด และเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (volt meter) โดยเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าจะเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ให้เป็นค่า pH  ขั้นตอนในการวัดค่า pH จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ               ก่อนที่เราจะวัดค่า pH ของตัวอย่างน้ำเสีย เราต้องทำการปรับเทียบมาตรฐาน (Calibration) โดยการปรับเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4 , pH 7 และ pH 10 เพื่อให้ค่าที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้น STEP1 เตรียมสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน ทำการฉีดล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลั่น (DI Water) ซับด้วยกระดาษทิชชูให้แห้ง […]

ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) น้ำเสีย คืออะไร ?

พารามิเตอร์น้ำ

ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย หรือเรียกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง คืออะไร ? ค่าพารามิเตอร์น้ำเสีย คือ ตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำ ว่าเป็นน้ำดีหรือน้ำเสีย โดยตัวชี้วัดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  ก็จะมีหลายตัวชี้วัด ภายในห้องปฏิบัติการบริษัทเอส เอส ซี ออยล์ ได้ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ 4 พารามิเตอร์ด้วยกัน คือ การหาค่า pH , การหาค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand) , การหาค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)  และการหาค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solid) โดยแต่ละพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด มีค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกัน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ได้กำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งวิธีที่ใช้วิเคราะห์ ดังนี้ พารามิเตอร์ (Parameter) ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์ ความเป็นกรดด่าง (pH) 5.5 – 9.0 วิธี Electrometric […]

ห้องปฏิบัติการที่ดี ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? ห้องปฏิบัติการที่ดีนั้น อาจจะเป็นคำพูดกว้างๆแต่อะไร คือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีจริงๆ?  วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องห้องปฏิบัติการที่ดีควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง ควรได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร? ห้องปฏิบัติการที่ดีควรประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ดังนี้ ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการจะต้องบริหารจัดการโดยอาศัยหลัก 3E” Engineering อาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นำมาใช้ในการออกแบบโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการ เช่น ทางเข้า-ออกห้องปฏิบัติการ  ระบบไหลเวียนอากาศ ระบบน้ำ-ไฟของห้องปฏิบัติการ Education การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ เช่น เจ้าหน้าที่ห้องแลปทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ- อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หรือปลูกฝังและสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา Enforcement ต้องมีการออกกฎหรือข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องแลปทุกคนทราบผ่านการประชุม ฝึกอบรม หรือการติดป้ายประกาศ บริเวณห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยติดตั้งประจำอาคารของห้องปฏิบัติการ  เช่น ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมสัญญาณฉุกเฉิน ตัวตรวจจับควัน ตัวตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบการถ่ายเทอากาศ ระบายอากาศ อ่างล้างตาฉุกเฉิน ฝักบัวฉุกเฉิน อุปกรณ์บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง ตัวดูดซับชนิดต่างๆ ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal […]

เครื่อง Bomb Calorimeter คืออะไร

Bombcalorimeter

เครื่อง Bomb Calorimeter หรือ ที่เรียกย่อๆว่าเครื่อง Bomb นั้น คืออะไร เกี่ยวกับระเบิดหรือไม่? ก่อนอื่นเราเคยสงสัยมั้ยว่า ค่าพลังงานต่างๆของสิ่งที่เรากิน ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ไข่ หมู นม เนย และอื่นๆ ว่ามีพลังงานกี่แคล  พลังงานเหล่านี้ใช้เครื่องมืออะไรวัด คำตอบก็คือ ใช้เครื่อง Bomb ครับ เครื่อง Bomb Calorimeter คือ เครื่องมือที่ใช้วัดเพื่อหาค่าพลังงานความร้อนของตัวอย่างต่างๆ โดยวิธีการหลักๆของการหาค่าพลังงานโดยใช้เครื่อง Bomb ก็จะมีอยู่ 2 วิธีหลักๆตามมาตรฐาน ASTM. คือ 1.Isoperibol  Method   2. Adiabatic Method แต่ส่วนใหญ่ห้องแลปจะเลือกใช้วิธี Isopribol ซึ่งได้มาตรฐานมากกว่า การทดสอบแต่ละวิธีก็จะแตกต่างกันออกไปสามารถศึกษาวิธีได้จาก Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon […]