moisture content คือ

ค่าความชื้น (Moisture Content) คืออะไร ? วิเคราะห์อย่างไร?

โถดูดความชื้น

ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความชื้น (Moisture Content) ทำได้อย่างไร ?

โดยวิธีการที่อ้างอิงและดัดแปลงตามมาตรฐานของ Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass

ขั้นตอนที่ 1

นำภาชนะบรรจุและฝาปิดมาชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง และบันทึกค่าน้ำหนักก่อนบรรจุตัวอย่างลงในแบบฟอร์มบันทึก (ภาชนะต้องสะอาดและแห้ง) พร้อมระบุชื่อตัวอย่างไว้บนภาชนะ

เครื่ิองชั่ง 2 ตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 2

นำภาชนะที่บันทึกค่าน้ำหนักของภาชนะแล้ววางไว้บนเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง กด TARE ให้น้ำหนักเป็นศูนย์ นำตัวอย่างที่จะทดสอบชั่งให้ได้ 20 กรัม และบันทึกค่าลงในแบบฟอร์มบันทึก

ขั้นตอนที่ 3

ปิดภาชนะที่มีตัวอย่างอยู่ภายในด้วยฝาปิดให้แน่นหนา นำน้ำหนักของภาชนะและฝาปิดก่อนบรรจุตัวอย่าง บวก กับน้ำหนักของตัวอย่างลงในแบบฟอร์มบันทึก

ขั้นตอนที่ 4

เปิดฝาภาชนะบรรจุตัวอย่างก่อนนำภาชนะบรรจุตัวอย่างเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง ถ้าเป็นตัวอย่างประเภททรายใช้ 4 ชั่วโมง เวลาที่ต้องใช้ในการอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ประเภทและขนาดของตัวอย่าง

หม้ออบลมร้อน

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อครบตามเวลาที่ตั้งไว้ นำภาชนะบรรจุตัวอย่างออกจากตู้อบและปิดฝา นำไปทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น

ขั้นตอนที่ 6

นำภาชนะบรรจุตัวอย่างที่อุณหภูมิลดลงแล้วมาชั่งน้ำหนักหลังอบบันทึกค่าลงในแบบฟอร์มบันทึกและนำค่าที่ได้มาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น

วิธีการคำนวณผลทดสอบความชื้น

%water = (A – B / B – C) x 100

A = น้ำหนักของภาชนะบรรจุพร้อมฝาปิดและตัวอย่างก่อนอบ, g,

B = น้ำหนักของภาชนะบรรจุพร้อมฝาปิดและตัวอย่างหลังอบ, g,

C = น้ำหนักของภาชนะบรรจุพร้อมฝาปิด, g,

%Water(Moisture) = เปอร์เซ็นต์ความชื้น

และนี่คือ 6 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาค่าความชื้น (Moisture Content) ในกากตะกอน หิน และทราย

สำหรับห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด (ว. 302)
เรายินดีให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น pH COD BOD TSS TDS Sulfide เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและผ่านการสอบเทียบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างมีมาตรฐาน

ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ สามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางต่างๆ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการวิเคราะห์น้ำเสีย
โทร 062-337-0067 และ Line ID 062-337-0067
อีเมล : sscoillab@thailandwastemanagement.com

รับวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน 

วิเคราะห์โลหะหนัก ทุกชนิด

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn