ค่าความชื้น (Moisture Content) คืออะไร ? วิเคราะห์อย่างไร?

moisture content คือ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความชื้น (Moisture Content) ทำได้อย่างไร ? โดยวิธีการที่อ้างอิงและดัดแปลงตามมาตรฐานของ Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass ขั้นตอนที่ 1 นำภาชนะบรรจุและฝาปิดมาชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง และบันทึกค่าน้ำหนักก่อนบรรจุตัวอย่างลงในแบบฟอร์มบันทึก (ภาชนะต้องสะอาดและแห้ง) พร้อมระบุชื่อตัวอย่างไว้บนภาชนะ ขั้นตอนที่ 2 นำภาชนะที่บันทึกค่าน้ำหนักของภาชนะแล้ววางไว้บนเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง กด TARE ให้น้ำหนักเป็นศูนย์ นำตัวอย่างที่จะทดสอบชั่งให้ได้ 20 กรัม และบันทึกค่าลงในแบบฟอร์มบันทึก ขั้นตอนที่ 3 ปิดภาชนะที่มีตัวอย่างอยู่ภายในด้วยฝาปิดให้แน่นหนา นำน้ำหนักของภาชนะและฝาปิดก่อนบรรจุตัวอย่าง บวก กับน้ำหนักของตัวอย่างลงในแบบฟอร์มบันทึก ขั้นตอนที่ 4 เปิดฝาภาชนะบรรจุตัวอย่างก่อนนำภาชนะบรรจุตัวอย่างเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 2 […]

การวิเคราะห์หาตะกอนหนัก (Settleable Solids)

ตะกอนหนัก

ค่า Settleable Solids หมายถึง ค่าตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าน้ำ ซึ่งตะกอนหนักจะตกตะกอนรวมกันที่ส่วนล่างกรวย โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก วิธีการวัดจะใช้กรวย Imhoff cone ขนาด 1 ลิตร ในการวัด โดยตั้งทิ้งไว้ 1 ชม. เพื่อดูปริมาณตะกอนหนักว่ามีกี่มิลลิกรัมต่อลิตร