เลขทะเบียน lab -302

ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการคืออะไร?

สารบัญ Table of Contents

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการประกันคุณภาพและการพัฒนาในห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานในหลากหลายสาขาต่างๆ เช่น จุลชีววิทยา, เคมี, สิ่งแวดล้อม, อาหาร, และฟิสิกส์ รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสำคัญอย่างไร?

การทดสอบความชำนาญนี้เป็นส่วนสำคัญของการประเมินและการพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกและการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ คือหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญฯ และการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล โดยรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17043 จากหน่วยรับรอง Taiwan Accreditation Foundation (TAF) ของประเทศไต้หวัน

PT test

ประโยชน์ของการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing)

ประโยชน์หลักของการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ คือ การเฝ้าระวังคุณภาพและสมรรถนะของห้องปฏิบัติการ

เมื่อห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ นักปฏิบัติการจะได้รับตัวอย่างทดสอบเพื่อทำการทดสอบหรือสอบเทียบตามปกติ และผลการทดสอบ/สอบเทียบจะถูกส่งผ่านกลับไปยังศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญ

ซึ่งจะทำการประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปเพื่อประเมินความสามารถของแต่ละห้องปฏิบัติการในการทดสอบความชำนาญ

ประโยชน์ของการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) กับลูกค้า

การทดสอบความชำนาญนี้มีประโยชน์อย่างมากทั้งสำหรับห้องปฏิบัติการ และ ลูกค้าของห้องปฏิบัติการ

สำหรับห้องปฏิบัติการเอง เราสามารถใช้ผลการทดสอบความชำนาญเพื่อปรับปรุงกระบวนการทดสอบและพัฒนาความสามารถของทีมงาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราสร้างขึ้นมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากตลาดในระดับสากล

ส่วนสำหรับลูกค้า เมื่อเราใช้ห้องปฏิบัติการที่มีการทดสอบความชำนาญและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 นั้น มีความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับมาจากห้องปฏิบัติการนั้นมีคุณภาพและความเสถียรแน่นอน

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มีอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนการทดสอบความชำนาญที่ดำเนินการโดยศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญฯ เป็นการแจกจ่ายตัวอย่างทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบเสมือนเป็นตัวอย่างปกติที่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการ และจากนั้นส่งผลการทดสอบ/สอบเทียบกลับไปยังศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญ

โดยผลการทดสอบนี้จะถูกนำมาใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ ซึ่งสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลลัพธ์ออกมา รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ

สำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีข้อปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัยซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยห้องปฏิบัติการที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย

ติดต่อเรา

สำหรับผู้ที่สนใจในบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเภทต่างๆ ทางเรามีบริการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว และแม่นยำ ได้ผลวิเคราะห์ทันใจ และมีบริการเก็บตัวอย่างคุณถึงที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062-337-0067, Line : @thaitestlab หรือ E-mail : sscoillab@thailandwastemanagement.com  

ผลทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing) - บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ติดตามเราได้ที่ TIKTOK - Thaitestlab

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn