น้ำบาดาลคืออะไร? ทำไมต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ใต้ดิน มักอยู่ลึกลงไปหลายเมตรขึ้นอยู่กับบริเวณที่พบน้ำบาดาล บางสถานที่อาจจะอยู่ลึกลงไปหลายกิโลเมตร โดยปกติแล้วน้ำบาดาลสามารถพบได้น้อยหรือถ้าสามารถพบน้ำบาดาลได้ส่วนใหญ่มักจะพบอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

บริการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำเสีย (ราคาพิเศษ) ตามค่ามาตรฐาน

โลหะหนัก คือ ธาตุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ 5 เท่า ขึ้นไป ซึ่งโลหะหนักมีทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และมีความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ปรอท (Hg) , ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) โลหะหนักพวกนี้สามารถพบได้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

ค่าความชื้น (Moisture Content) คืออะไร ? วิเคราะห์อย่างไร?

moisture content คือ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความชื้น (Moisture Content) ทำได้อย่างไร ? โดยวิธีการที่อ้างอิงและดัดแปลงตามมาตรฐานของ Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass ขั้นตอนที่ 1 นำภาชนะบรรจุและฝาปิดมาชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง และบันทึกค่าน้ำหนักก่อนบรรจุตัวอย่างลงในแบบฟอร์มบันทึก (ภาชนะต้องสะอาดและแห้ง) พร้อมระบุชื่อตัวอย่างไว้บนภาชนะ ขั้นตอนที่ 2 นำภาชนะที่บันทึกค่าน้ำหนักของภาชนะแล้ววางไว้บนเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง กด TARE ให้น้ำหนักเป็นศูนย์ นำตัวอย่างที่จะทดสอบชั่งให้ได้ 20 กรัม และบันทึกค่าลงในแบบฟอร์มบันทึก ขั้นตอนที่ 3 ปิดภาชนะที่มีตัวอย่างอยู่ภายในด้วยฝาปิดให้แน่นหนา นำน้ำหนักของภาชนะและฝาปิดก่อนบรรจุตัวอย่าง บวก กับน้ำหนักของตัวอย่างลงในแบบฟอร์มบันทึก ขั้นตอนที่ 4 เปิดฝาภาชนะบรรจุตัวอย่างก่อนนำภาชนะบรรจุตัวอย่างเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 2 […]

การวิเคราะห์หาตะกอนหนัก (Settleable Solids)

ตะกอนหนัก

ค่า Settleable Solids หมายถึง ค่าตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีความถ่วงจำเพาะสูงกว่าน้ำ ซึ่งตะกอนหนักจะตกตะกอนรวมกันที่ส่วนล่างกรวย โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก วิธีการวัดจะใช้กรวย Imhoff cone ขนาด 1 ลิตร ในการวัด โดยตั้งทิ้งไว้ 1 ชม. เพื่อดูปริมาณตะกอนหนักว่ามีกี่มิลลิกรัมต่อลิตร

หลักการวิเคราะห์ซัลไฟด์ (Sulfide) คืออะไร? มีวิธีการวิเคราะห์อย่างไร มาดูกัน

รับวิเคราะห์ sulfide

วิธีในการวิเคราะห์น้ำเพื่อหาค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ในตัวอย่างน้ำและน้ำเสีย โดยวิธี Iodometric Method ว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย หลักการวิเคราะห์ซัลไฟด์ (Sulfide) คือ สารประกอบซัลไฟด์ที่สามารถละลายได้ด้วยกรดในตัวอย่าง จะทำปฏิกิริยากับไอโอดีนที่มากเกินพอ  ซัลไฟด์ในสารละลายจะถูกออกซิไดซ์ไปเป็นซัลเฟอร์ และทำการไตเตรทไอโอดีนคงเหลือ ด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไธโอซัลเฟต เพื่อหาปริมาณไอโอดีนที่ทำปฏิกิริยากับซัลไฟด์  และคำนวณกลับหาค่าซัลไฟด์นั่นเอง เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ค่า Sulfide ขวดบีโอดี (BOD Bottle) ขนาด 300 มิลลิลิตร บิวเรต (Burette) ขนาด 10 มิลลิตร ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask) ปิเปตแบบปริมาตร (Measuring Pipette) ขนาด 1 , 2 , 5 มิลลิลิตร ขวดปรับปริมาตร (Volumetric Flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร กระบอกตวง (Cylinder) 100 มิลลิลิตร เครื่องดูดสุญญากาศ […]