เลขทะเบียน lab -302

เจ้าหน้าที่ห้องแลป

อยากเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแลป ต้องมีความรู้อะไรบ้าง? (เรามีคำตอบ)

สารบัญ

อยากเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องมีความรู้อะไรบ้าง ?

ห้องแลปวิเคราะห์ COD

การทำงานในห้องแลปนั้นสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกเลย คือ ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ในห้องแลป เช่น ความปลอดภัยในห้องแลป  การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้วต่าง ๆ อย่างถูกวิธี  

การใช้สารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งความรู้ในเรื่องการเตรียมสารละลายต่างๆ จะช่วยให้การดำเนินงานในห้องแลปเป็นไปอย่างราบรื่น  

ห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะทดลอง อันตรายจากสารเคมี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพิษต่อสุขภาพ 

วันนี้เราจะมีแนะนำสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแลป ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง 

ตามมาดูกันเลย !!

อยากเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปรึกษาฟรี

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ

ในการทำแลปน้ำเสียต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเรียนจบทางสายวิทยาศาสตร์  เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยา เป็นต้น และควรจะมีความรู้เบื่องต้นในหัวข้อต่อไปนี้

1. ความรู้ด้านเครื่องแก้ว

ในการทำงานแลปน้ำเสียควรมีความรู้ในเรื่องเครื่องแก้ว อย่างเช่น เครื่องแก้ววัดปริมาตร (Volumetric glassware)  เนื่องจากในการทำแลปน้ำเสียต้องมีการใช้เครื่องแก้วในการวิเคราะห์ ซึ่งเครื่องแก้ววัดปริมาตร ในห้องปฏิบัติการ

ซึ่งเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ อาจมีความแตกต่างจากเครื่องแก้วทั่วไป ในด้านคุณลักษณะและมาตรฐาน เครื่องแก้ววัดปริมาตรจำเป็นจะต้องมีการทวนสอบเทียบให้มีคุณลักษณะเป็นตามหลักมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานสากลและวิธีการสอบเทียบที่กำหนดโดยทางห้องปฏิบัติการนั้น ๆ

2. ความรู้ด้านพารามิเตอร์น้ำเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ห้องแลปควรรู้จักพารามิเตอร์น้ำเสียต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารต่าง ๆ หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม

เนื่องจากในการทำแลปน้ำเสียส่วนใหญ่มีพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดตามมาตรฐานน้ำเสีย เช่น COD BOD TDS TSS เป็นต้น ดังนั้นในการทำแลปน้ำเสียต้องมีความรู้ ความเข้าใจของการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

  • พารามิเตอร์ซีโอดี (COD) เป็นการหาปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีที่ใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์ในน้ำเสีย ซึ่งหลักการคือสารประกอบอินทรีย์สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ด้วยตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรงใช้โพแทสเซียมไดโครเมต เป็นตัวออกซิไดซ์ในสารละลายกรดซัลฟูริก โดยใช้ซิลเวอร์ซัลเฟตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในสภาวะที่ร้อนและมีความเป็นกรดสูง
  • พารามิเตอร์บีโอดี (BOD) เป็นการหาปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียในน้ำใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้ในน้ำภายใต้สภาวะที่มีอากาศ ซึ่งการทดสอบหาบีโอดี (BOD) โดยทั่วไปเป็นการวัดปริมาณออกซิเจน 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถ้าหากค่าบีโอดีสูงหมายความว่า ออกซิเจนในน้ำต่ำ ทำให้น้ำมีความสกปรกสูง จึงต้องมีการเจือจางตัวอย่าง
  • พารามิเตอร์ Sulfide ซึ่งปริมาณซัลไฟด์ส่วนใหญ่ในน้ำเสียเกิดจากแบคทีเรียที่ย่อยสลาย โดยปฏิกิริยารีดักชั่นของซัลเฟตซึ่งพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและน้ำเสียต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในน้ำได้
  • พารามิเตอร์ TDS คือ ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด เป็นการหาปริมาณของของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำรวมถึงไอออน แร่ธาตุเกลือหรือโลหะละลายในปริมาณที่กำหนดของน้ำ หลักการวิเคราะห์ของทางห้องปฏิบัติการ บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ใช้วิธีการกรองตัวอย่างผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass-fiber Fiber) จากนั้นนำส่วนที่กรองได้ใส่ในถ้วยระเหยแห้งที่ทราบน้ำหนัก จากนั้นนำถ้วยหลังการระเหยไปชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น คือ ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  

ห้องแลป

  1. การจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  โดยคำนึงถึงชนิด ลักษณะของงานปฏิบัติการและรายละเอียด เช่น ความถูกต้องแม่นยำ คำนึงถึงวิธีการทดลอง และวิเคราะห์โดยละเอียด ซึ่งสามารถทราบได้ว่าต้องใช้สารเคมีคุณภาพแบบใด ปริมาณที่ต้องใช้  ข้อควรระวังของสารเคมี  อุปกรณ์เครื่องแก้ว การจัด check stock ต่าง ๆ และการล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วให้พร้อมใช้งาน
  2. การสำรวจและเก็บรักษาสารเคมีและอุปกรณ์ ซึ่งสารเคมีหลายตัวเมื่อผ่านการใช้งานแล้วสามารถปรับปรุงคุณภาพและนำกลับมาใช้งานได้ เครื่องแก้ว อุปกรณ์ ทำความสะอาดและจัดเก็บไว้อย่างถูกวิธี และต้องตรวจสอบความการหมดอายุของสารเคมี และสอบเทียบเครื่องแก้วอย่างเป็นประจำ เพื่อไม่ให้มีผลต่อการวิเคราะห์ และทดลอง

ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีห้องปฏิบัติการที่รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน เป็นต้น และเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-302  หากผู้ที่กำลังหาศูนย์วิเคราะห์น้ำหรือ lab ตรวจน้ำบริการโดยทีมงานมืออาชีพ วิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์ที่แม่นยำ โดยเครื่องมือที่ทันสมัยและผ่านการสอบเทียบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างมีมาตรฐาน สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

เบอร์โทร 062-337-0067

Line : 0623370067

Email : sscoillab@thailandwastemanagement.com

รับวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน 

วิเคราะห์แม่นยำ ราคาย่อมเยาว์

รับผลวิเคราะห์ภายใน 3-5 วัน

การันตีเรื่องคุณภาพการวิเคราะห์

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรม QA/QC  ข้อกำหนด ISO17025 และ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล

ตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและมาตรฐานจากอเมริกา

บริการครบวงจร

มีบริการรับตัวอย่างถึงที่ ยินดีให้คำปรึกษา รวมทั้งคำแนะนำในด้านต่างๆ ฟรี

ติดตามเราได้ที่ TIKTOK - Thaitestlab

ที่อยู่ห้องปฏิบัติการ เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

บทความน่ารู้เพิ่มเติม

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ (Temperature) คืออะไร?

อุณหภูมิ (Temperature) คือหน่วยที่ใช้บอกความรู้สึกต่อความเย็นหรือความร้อน โดยหลักการในการวัดของอุณหภูมิเป็นการใช้พลังงานจลน์ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอนุภาคในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นพลังงานประเภทหนึ่ง

Read More »
หน่อย ppm คืออะไร

หน่วย ppm คืออะไร

หน่วย ppm (part per million) คืออะไร แล้วมันสามารถคำนวนได้อย่างไร ทำไมปริมาณสารเคมีที่น้อยมากๆถึงต้องใช้หน่วยวัดนี้

Read More »
Glocose คืออะไร

กลูโคส (Glucose) คืออะไร?

กลูโคส (Glucose) คืออะไร หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไร แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นถามว่า น้ำตาล (Sugar) คืออะไรหลายคนพอคงจะรู้จักและพอจะรู้ว่ามันคืออะไร ใช่ครับ กลูโคสเป็นน้ำตาลครับ

Read More »

แชร์บทความ

Facebook
Pinterest
LinkedIn